CONSULTORIA I SERVEIS

A3, arquitectura tècnica està orientada professionalment en dos especialitats:

SERVEIS TÈCNICS

+   Projectes d’enderroc

+   Projectes de rehabilitació, reforma i decoració

+   Col•laboració en la redacció de projectes

+   Estudis econòmics i de viabilitat

+   Project management en edificació i urbanisme

+   Direccions d’execució d’obra Control de qualitat en el procés d’execució

+   Control econòmic d’obra

+   Facilities management

+   Inspecció tècnica d’edificis (ITE)

+   Certificació energètica

+   Cèdules d’habitabilitat

+   Informes, dictàmens i peritatges

SEGURETAT I SALUT

+   Assessoria tècnica i auditoria de seguretat

+   Redacció d’Estudi de seguretat i salut

+   Redacció del pla de seguretat

+   Coordinació de seguretat en fase de projecte

+   Coordinació de seguretat en fase d’execució